Algemene Verkoopvoorwaarden

1. Toepasselijkheid 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door leverancier gedane aanbiedingen of met haar afnemers te sluiten overeenkomsten, mondeling, via internetdomeinen of schriftelijk tot stand gekomen respectievelijk door leverancier zijn bevestigd.

1.2 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 

1.3 Delsman & Delsman behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. 

 

2. Aanbiedingen en overeenkomsten 

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiele kopers tot het doen van een aanbod. Delsman & Delsman is op geen enkele wijze hieraan gebonden. 

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang deze op de website staan vermeld en zolang de voorraad strekt. 

2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij anders vermeld in de offerte. 

2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is verzonden naar het door Koper opgegeven (email)adres, per post is verzonden of ondertekend in de winkel. U kunt te allen tijde schriftelijk (per post of e mail) een bestelling waar nog geen (aan)betaling bij heeft plaats gevonden, herroepen zonder opgaaf van reden. U gaat akkoord met onze leveringsvoorwaarden, zodra u de order heeft ondertekend. 

2.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen, mondeling, telefonisch, via sms, email of anderszins verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Delsman & Delsman garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding. 

 

3. Prijzen en betalingen 

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzend/bezorgkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 

3 .2 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Delsman & Delsman geeft de kosten van bezorging, die voor rekening van koper komen, bij de totstandkoming van de overeenkomst aan koper op. 

3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. 

3.4 Kortingsacties gelden niet op aanbiedingen en kunnen niet worden gecombineerd met andere kortingsacties.

3.5 Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Delsman & Delsman worden gecorrigeerd. 

3.6 Na tot stand komen van de overeenkomst dient de aanbetaling, vastgesteld op 20% van het totaalbedrag, te worden betaald. Betaling kan geschieden per banktransfer of in de winkel met pin of contant . Voor levering plaats kan vinden dient het resterende bedrag vooraf te worden betaald per bank. Levering kan niet plaatsvinden indien het resterende bedrag niet kan worden voldaan.

3.7 Prijsverhogingen zijn na de totstandkoming van de overeenkomst niet toegestaan tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen. 

3.8 Ingeval van niet tijdige betaling, is Delsman & Delsman bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of levering van producten op te schorten tot het moment waarop koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen. 

 

4. Levering 

4.1 Delsman & Delsman zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Bij verzenden, wordt de bestelling zo spoedig mogelijk, doch altijd na ontvangst van de betaling verstuurd. 

4.2 De door Delsman & Delsman opgegeven levertijden zijn gebaseerd op de levertijden van leveranciers en zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. 

4.3 De levering van de producten geschiedt op de adresgegevens zoals deze door u opgegeven zijn. Delsman & Delsman is niet verantwoordelijk voor onjuiste gegevens van de geadresseerde, indien dit problemen met de levering tot gevolg heeft. Bij de bestelling kunt u de woonsituatie aangeven. Grote artikelen bezorgen wij op de begane grond, overleg van te voren met Delsman & Delsman indien artikelen naar een verdieping moeten. Bij leveringen door Delsman & Delsman bezorgservice maken wij een passende afspraak, doch kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor uitlopen van tijd door bijvoorbeeld overmacht situatie, denkend aan verkeer. 

4.4 Nb. Wij bezorgen uitsluitend binnen Nederland.

5. Eigendom 

5.1 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het door koper opgegeven afleveradres worden aangeboden c.q. op het postkantoor, resp. bij de buren van koper (indien koper zulks vooraf expliciet te kennen heeft gegeven) worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden danwel bij de buren zijn afgeleverd.  

 

6. Zichttermijn / herroepingsrecht / retourneren 

6.1 De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren en direct kennis te geven aan Delsman & Delsman, bij voorkeur per email en met foto’s, wanneer het product niet voldoet aan de afgesproken staat. 

6.2 Alleen in geval van koop of afstand zal aan koper na ontvangst van de bestelde producten een zichttermijn van zeven (7) kalenderdagen worden gegeven binnen welke termijn koper gerechtigd is, zonder opgave van redenen, de onderliggende overeenkomst te ontbinden en de bestelde producten te retourneren c.q terug te zenden. (altijd onbeschadigd en in originele verpakking) Dit dient atijd schriftelijk - per email te worden vermeld aan Delsman & Delsman. Kosten van bezorgen en retourneren zijn voor koper. 

6.3 Van het herroepingsrecht (6.2) zijn uitgezonderd de koop op afstand van producten die: (1) tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van koper (2) duidelijk persoonlijk van aard zijn (speciaal voor u bestelde artikelen) (3) door hun aard niet kunnen worden geretourneerd (denk aan (zit)meubelen)/ reeds gemonteerde meubelen / verlichting etc. (4) snel kunnen bederven of verouderen; (5) indien koper de originele verpakking heeft weggegooid (6) vintage artikelen (7) afgeprijsde artikelen/ artikelen met korting verkregen. (8) showmodellen 

6.4 Indien de koper van het herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt draagt Delsman & Delsman zorg voor terugbetaling binnen dertig (30) dagen van het door koper aan Delsman & Delsman betaalde, zulks met uitzondering van de bezorgkosten heen/retour. Deze kosten zijn te alle tijden voor de koper. U kunt onze producten altijd komen bekijken in onze woonwinkel in Naaldwijk. 

6.5 Bij retourneren van gekochte artikelen in de winkel zal Delsman & Delsman het aankoopbedrag terugstorten op het rekeningnummer waarmee de bestelling is betaald. Retourneren is mogelijk binnen 7 dagen, m.u.v artikelen beschreven in 6.3. 

6.6 Bij het annuleren van een order, is Delsman & Delsman gerechtigd 30% van het verkoopbedrag als onkosten in rekening te brengen aan koper. 

 

7. Garantie en aansprakelijkheid 

7.1 Delsman & Delsman staat er voor in dat de door haar geleverde producten voldoen aan de in de winkel/op de website aangegeven specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met bestaande overheidsvoorschriften. Indien van toepassing gelden voor de door de Delsman & Delsman geleverde producten de algemene garantievoorwaarden. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant dan wel de importeur op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van koper ten aanzien van het product die voortvloeien uit dwingend voorgeschreven wettelijke bepalingen, onverlet. Altijd schriftelijk en met foto's de gebreken, zodra geconstateerd, aan Delsman & Delsman kenbaar maken. 

7.2 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage aan het product als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: 

  • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Delsman & Delsman of de fabrikant zijn verricht; 
  • indien gebreken aan het product het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; 
  • indien beschadiging aan het product is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud van de zijde van koper. 

7.3 Delsman & Delsman is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Delsman & Delsman. Delsman & Delsman is nimmer aansprakelijk voor gevolg - of bedrijfsschade, indirecte schade en winst - of omzetderving. 

7.4 De informatie in de winkel wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Delsman & Delsman behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren. 

7.5 De inhoud van de website, alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Delsman & Delsman op internet, is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Delsman & Delsman kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van die informatie. Delsman & Delsman is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en Delsman & Delsman dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Delsman & Delsman sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven adviezen en antwoorden op vragen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. 

7.6 Op artikelen gekocht in de outlet/sale zit geen garantie. Deze artikelen kunnen niet retour worden genomen of worden geruild. Het betreft hier show - en gebruikte modellen. 

 

8. Overmacht 

8.1 In geval van overmacht is Delsman & Delsman niet gehouden haar verplichtingen jegens koper na te komen, respectievelijk worden haar verplichtingen jegens koper voor de duur van de overmacht opgeschort. 

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet - tijdige levering van leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de website. 

 

9. Intellectuele eigendom 

9.1 Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de website berusten bij Delsman & Delsman, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 

9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi - , auteurs - , merk - , tekeningen - en modellenrechten en/of andere (intellectuele) eigendomsrechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede, al dan niet octrooieerbare, technische en/of commerciele knowhow, methoden en concepten. 

9.3 De webshop en alle onderdelen daarvan zijn, met uitzondering van bepaalde hyperlinks, eigendom van Delsman & Delsman. Het is niet toegestaan om de webshop of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopieren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Delsman & Delsman. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. 

 

10. Persoonsgegevens en privacy 

10.1 Delsman & Delsman zal de gegevens van koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Delsman & Delsman neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel - en wetgeving in acht. 

10.2 Indien koper aan Delsman & Delsman te kennen geeft geen directe commerciële communicatie per post, telefoon, e - mail, sms en dergelijke te willen ontvangen, zal Delsman & Delsman zulks respecteren, voor zover zulks in haar vermogen ligt. 

 

11. Diversen 

11.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam en zullen door Delsman & Delsman op verzoek worden toegezonden. 

 

Aanbieding

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2018 - 2020 Delsman & Delsman, meubels en veel meer | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.